تبلیغات
کهکشان راه شیری - خورشیددراساطیر

مردمان تمدن های باستانی باورهاواعتقادات
عجیبی درباره ی توصیف چگونگی طلوع وغروب
خورشیدوحرکت آن در پهنه ی  آسمان داشتند.
آنها برای درک وتوضیح علت هرچیزی که می دیدند
داستانهای شگفت آنگیزی خلق میکردند.یکی ازباورهای
مرسوم درآن ایام این بود که خورشیدهر روز سوار بر یک کالسکه
یا قایق از این سوبه آن سوی آسمان  حرکت می کند.
کالسکه ی آسمان
یونانیان باستان (هلیوس)را رب النوع خورشیدمی پنداشتندکه هرروز صبح
سوار بر کالسکه ای زرین که به وسیله ی چندین اسب کشیده می شود ازشرق آسمان به غرب آن حرکت میکند.خورشید برای آغاز صبح
روز بعدباید دوباره به شرق آسمان باز می گشت.بنابراین شب هنگام
هلیوس سوار بریک فنجان طلایی از طریق اقیانوس ودور از دید همگان
به سمت شرق باز می گشتجمعه 27 مرداد 1391 - مهدی کیانی